Τρίτη, 9 Αυγούστου 2016

Η Ε.Ο.Ρ.Λ. ΠΑΡΑΙΤΗΘΗΚΕ ΥΠΕΡ ΤΗΣ "ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΡΑΓΚΜΠΥ ΛΙΓΚ" ΤΗΣ Ε.Ο.Μο.Π.


Η Ε.Ο.Ρ.Λ. εξέδωσε δελτίο τύπου, ενημερώνοντάς μας για την παραίτησή της από μέλος της R.L.E.F. υπέρ της "Επιτροπής Ράγκμπυ Λιγκ" της Ε.Ο.Μο.Π.
Το δελτίο αναφέρει:

Μετά από πέντε χρόνια σκληρής δουλειάς και πολλών εμποδίων και αντιπολίτευσης που είχαμε να αντιμετωπίσουμε, πετύχαμε την αναγνώριση του σπουδαίου αθλήματος του Ράγκμπυ Λιγκ, από την Ελληνική Κυβέρνηση.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ Λιγκ αιτήθηκε το 2014 στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για αναγνώριση ως ανεξάρτητη Ομοσπονδία.
Το 2014 ενημερωθήκαμε ανεπίσημα πως η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού είχε την πρόθεση να εντάξει το Ράγκμπυ Λιγκ υπό την αρμοδιότητα της Ομοσπονδίας του Ράγκμπυ Γιούνιον. Απορρίψαμε αυτή την πιθανότητα και πετύχαμε να καθυστερήσουμε αυτή την απόφαση.
Εκτός από αυτό, προσπαθήσαμε να καλύψουμε όλες τις προϋποθέσεις του Νόμου για αναγνώριση. Το δυσκολότερο ήταν το «να έχουμε είκοσι συλλόγους» ενεργούς στο ράγκμπυ λιγκ. Εμείς είχαμε 26 (και τώρα 36) εγγεγραμμένα Σωματεία, αλλά μόνο 14 έχουν παίξει Λιγκ τουλάχιστον μια φορά. Πόσο μάλλον να μπορούν να συμμετάσχουν σε διοργάνωση. Ένα ακόμα εμπόδιο ήταν το γεγονός πως ένας αριθμός μελών είχαν γραφειοκρατικά προβλήματα (έλλειπαν έγγραφα) προκειμένου να λάβουν αναγνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Αυτή η κατάσταση συνολικά, μας οδήγησε σε μια αβέβαιη κατάσταση.
………………………….
Ένα από τα προβλήματα (για την αναγνώρισή μας) ήταν το γεγονός πως η Διεθνής Ομοσπονδία Ράγκμπυ Λιγκ δεν είναι αναγνωρισμένη από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή. Η ΓΓΑ μας ζήτησε μια επίσημη επιστολή της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ (στην οποία είμαστε μέλη) που να πιστοποιεί πως το Ράγκμπυ Λιγκ και το Ράγκμπυ Γιούνιον είναι διαφορετικά και ξέχωρα αθλήματα. Παρά το ότι ζητήσαμε αυτή την επιστολή, περισσότερες από μια φορές από τον κο Καζάντζιαν, παρόλο που το Δ.Σ. (της RLEF) ήταν ενήμερο για την άρνηση του κου Καζάντζιαν να μας το παράσχει, ουδέποτε μας στάλθηκε μια τέτοια επιστολή. Αυτό έκανε τη ΓΓΑ να μην έχει πρόσφατη επίσημη και ισχυρή πιστοποίηση σχετικά με την ανεξαρτησία του λιγκ.
Προσπαθήσαμε επίσης να ενισχύσουμε τον αριθμό των παικτών και των Σωματείων. Ιδρύσαμε μερικά νέα Σωματεία, ξεκινήσαμε δραστηριότητα με γυναίκες και παιδιά, αλλά η διάσπαση μεταξύ των μελών μας έκανε την προσπάθειά μας πιο δύσκολη. Είναι σύμπτωση πάντως το γεγονός πως η διάσπαση συνέβη σε μια περίοδο που όλοι ήξεραν πως ήμασταν πολύ κοντά στην αναγνώριση.
Η απουσία αναγνώρισης από την Κυβέρνηση, μας έκανε να λειτουργούμε στα όρια της νομιμότητας. Έπρεπε να παίζουμε σε ημινόμιμη κατάσταση. Επίσημοι για τις Αρχές της Ελληνικής Δικαιοσύνης και για την Εφορία, αλλά ανεπίσημοι για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.
Όλα αυτά τα προβλήματα έκαναν επείγουσα την ανάγκη απόκτησης αναγνώρισης από την Κυβέρνηση το συντομότερο δυνατό. Όταν συνειδητοποιήσαμε τελικά πως η αναγνώριση της Ε.Ο.Ρ.Λ. θα έπαιρνε μήνες, αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τη ΓΓΑ να μας εντάξει υπό την αιγίδα μιας επίσημης και αναγνωρισμένης Ολυμπιακής Ομοσπονδίας. Προτείναμε την Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου, η οποία είχε προσφάτως υποδεχθεί και ένα άλλο Ολυμπιακό άθλημα, το Τρίαθλο (αφότου η Ομοσπονδία του Τριάθλου απώλεσε την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση λόγω του ότι είχε λιγότερα από 16 αναγνωρισμένα Σωματεία).
Η ΓΓΑ τελικά δέχθηκε την πρότασή μας και τοποθέτησαν το Ράγκμπυ Λιγκ υπό την αιγίδα της Ε.Ο.Μο.Π..
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα:
1)     Το Ράγκμπυ Λιγκ πρέπει να είναι αναγνωρισμένο προκειμένου να αναπτυχθεί,
2)     Το Ράγκμπυ Λιγκ πρέπει να είναι αναγνωρισμένο προκειμένου να αποφύγει εμπόδια,
3)     Προτείναμε στην ΓΓΑ να μας θέσει υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου,
4)     Ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού αποφάσισε να θέσει το Ράγκμπυ Λιγκ στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου,
5)     Ο Ελληνικός Αθλητικός Νόμος δεν επιτρέπει σε κανένα άλλο παρά στην Αναγνωρισμένη Ομοσπονδία να λειτουργεί το άθλημα,

Παραιτούμαστε από μέλη της R.L.E.F.  

υπέρ της Επιτροπής Ράγκμπυ Λιγκ της Ε.Ο.Μο.Π.

H.F.R.L. resigned from R.L.E.F. membership in favour of the "Rugby League committee" of the H.F.Mo.P.


The Hellenic Federation of Rugby League, issued a press release about their resignation from RLEF membership in favour of the "Rugby League Committee" of the H.F.Mo.P.
In the press release we read:

After five years of hard work and many obstacles and opposition we had to face, we succeeded to get the great sport of Rugby League, recognized by the Greek Government.
 The HFRL applied in 2014 to the Ministry of Culture and Sports for recognition as an independent Federation.
In 2014 we were informed unofficially, that the General Secretariat of Sports had the intention of putting Rugby League under the authority of the Rugby Union Federation. We rejected that possibility and we succeeded to delay the decision.
Apart from that, we tried to establish all the law requirements for recognition. The most difficult was the part of “having 20 clubs” active in Rugby League. We had 26 (and now 36) registered clubs, but only 14 have played League at least once. Much less were prepared to participate in a competition. One more obstacle was the fact that a number of clubs had bureaucratic problems (papers missing) in order to get recognition by the General Secretariat of Sports.
This entire situation, led us to an uncertain condition.
.....................................
One of the problems was the fact that RLIF is not recognised by the IOC. They asked us for an official letter from RLEF in witch we are members, certifying that Rugby League and Rugby Union are different and separate sports. Although we asked that letter more than once from Mr. Kazandjian, although the Board of Directors was officially informed about Mr. Kazandjian’s refusal, the letter was never sent to us. That led the GSS not to have recent official and strong evidence about the independence of League.
We also tried to enforce our numbers of players and clubs. We found some new clubs, we started women and junior activity, but the split among our members made our effort more difficult. It is a coincidence indeed the fact that the split happened when everyone knew that we were close to the recognition.
The lack of recognition from the Government made us operating on the edge of legality. We had to play in a semi-official status. Official for the Greek Justice Authorities and for the Tax Office but unofficial for the Ministry of Culture and Sports.
All these problems made it urgent to have as soon as possible the Governmental recognition. When we realised finally that recognising the H.F.R.L. would take months, we decided to ask the GSS to put us under the aegis of an official and recognised Olympic Federation. We proposed the Federation of Modern Pentathlon, who recently had accepted also another Olympic Sport: Triathlon (after the Triathlon federation lost recognition status because they had less than 16 recognised clubs).
The GSS finally accepted our proposal and they put Rugby League under the aegis of the H.F.Mo.P.
Taking under consideration the facts:
  1. Rugby League must be recognised in order to be developed,
  2. Rugby League must be recognised in order to avoid obstacles,
  3. We proposed to the GSS to put us under the aegis of the Hellenic Federation of Modern Pentathlon,
  4. The General Secretary of Sports decided to put Rugby League in the H.F.Mo.P.,
  5. The Greek Sports Law does not allow anyone else but the recognised federation to run the sport,
We resign from R.L.E.F. membership
in favour of the Rugby League Committee of the H.F.Mo.P.

Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΗΤΡΩΟ ΡΑΓΚΜΠΥ ΛΙΓΚ


Η τεχνική Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ (υπαγόμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αθλητισμού, στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου) καλεί τους Συλλόγους που αναπτύσσουν ή ενδιαφέρονται να αναπτύξουν το άθλημα, να εγγραφούν στα μητρώα της.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποστείλουν σχετική επίσημη επιστολή με το αίτημα του Συλλόγου τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@rugbyleague.gr .
Τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριλαμβάνονται αρχικά, είναι:
  • Επωνυμία του Συλλόγου
  • Διεύθυνση, τηλέφωνο και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • Έφορος – εκπρόσωπος του Συλλόγου.
Αξίζει να σημειώσουμε πως ο μόνος νόμιμος αρμόδιος φορέας στην Ελλάδα, για το άθλημα του ράγκμπυ λιγκ, είναι η Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου και η επιτροπή ράγκμπυ λιγκ της ομοσπονδίας. Κάθε άλλη δραστηριοποίηση με το άθλημα, δεν είναι νόμιμη και χρήσιμο είναι σε κάθε περίπτωση να απευθύνεστε στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση για ερωτήσεις και τυχόν απορίες.

Αθήνα 27/7/2016

Ο Γραμματέας της Τεχνικής Επιτροπής Ράγκμπυ Λιγκ

Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2016

Συγκροτήθηκε η Τεχνική Επιτροπή Ράγκμπυ ΛιγκΣυγκροτήθηκε και πραγματοποίησε την πρώτη της συνεδρίαση ήδη, η Τεχνική Επιτροπή Ράγκμπυ Λιγκ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου.

Το Δ.Σ. της Ε.Ο.Μο.Π. αποφάσισε τη συγκρότηση της Επιτροπής, η οποία είναι:
Σταύρος Πέρρος – Πρόεδρος
Τάσος Πανταζίδης – Γραμματέας
Κώστας Τζεβελέκος
Χρήστος Αποστολόπουλος
Ανδρέας Κωλέττης

Την Τρίτη 26 Ιουλίου, η επιτροπή συνεδρίασε και πήρε τις πρώτες της αποφάσεις.
Αποφασίστηκε η άμεση αντίδραση στις ανακοινώσεις της RLEF, η εγγραφή των συλλόγων που αναπτύσσουν το ράγκμπυ λιγκ στην ΕΟΜοΠ, η διαβίβαση του μητρώου και του αρχείου, καθώς και η οργάνωση του νέου Πρωταθλήματος και Κυπέλλου.

Η αισιοδοξία είναι διάχυτη πλέον, καθώς με τη στήριξη της Πολιτείας και υπό την αιγίδα μιας αναγνωρισμένης Ομοσπονδίας – μέλους της Ολυμπιακής Επιτροπής, θα αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες και θα τεθούν γερές βάσεις για τη συνέχεια.

Δευτέρα, 18 Ιουλίου 2016

Κορυφαία ελληνική ομάδα στο Beach Rugby ο Άγιος Θωμάς Γουδίου


Καταπληκτική εμφάνιση έκανε στην Καβάλα η ομάδα του Αγίου Θωμά Γουδίου.
Στο λιμάνι της Ανατολικής Μακεδονίας, την υπέροχη πόλη της Καβάλας, διεξήχθη από τις 15-17 Ιουλίου 2016 το δεύτερο διεθνές τουρνουά Beach Rugby. Ο αγωνιστικός χώρος στήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας, σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης. Η εικόνα ήταν υπέροχη και ο κόσμος, ντόπιοι και επισκέπτες, χάρηκαν πολύ με το θέαμα.
Συμμετείχαν δεκαέξι ομάδες (14 ανδρών, δύο γυναικών) από Ελλάδα και εξωτερικό και το γεγονός αυτό, επέκτεινε τη διοργάνωση από αθλητική σε –επιπλέον- τουριστική.
Σημαντικότατη ήταν η σημασία της στήριξης από τον Δήμο Καβάλας, τα τοπικά ΜΜΕ και χορηγούς.
Άγιος Θωμάς - Άττικα
Το Beach Rugby.
Το άθλημα του Beach Rugby είναι μια μοναδική ευκαιρία συνάντησης ομάδων ράγκμπυ γιούνιον και ράγκμπυ λιγκ, μιας και οι κανονισμοί έχουν λίγο και από τα δύο. Επιπλέον, δεν έχει «όριο» ηλικίας, μιας και η τεχνική μετρά ίσα με τη φυσική κατάσταση. Απόδειξη γι’αυτό, είναι το ότι για δύο συνεχείς χρονιές, νικητές αναδείχθηκαν οι Dracula Old Boys, μια ρουμάνικη ομάδα που αποτελείται κατά 90% από βετεράνους…
Άγιος Θωμάς - Cretan Gunners Χανιά
Ο Άγιος Θωμάς.
Η ομάδα του Αγίου Θωμά Γουδίου, ήταν κατά γενική ομολογία η καλύτερη ελληνική ομάδα, μαζί με αυτή των Attica Springbocks. Αν και έχασαν (στις λεπτομέρειες) στο μεταξύ τους παιχνίδι, αναδείχθηκαν τρίτοι έχοντας περισσότερα σκοραρίσματα.
Το παιχνίδι των «Αγίων» ήταν υπέροχο σε όλα τα ματς. Είχαν φοβερή αλληλοκάλυψη, καταπληκτικές επιστροφές και πάντα τρεις παίκτες στα τάκλιν. Ήταν χάρμα οφθαλμών. Εκμεταλλεύτηκαν τις ομοιότητες που έχει το λιγκ με το παραλίας και έτσι ισορρόπησαν την έλλειψη εμπειρίας.
Άξιζαν πραγματικά την τρίτη θέση, πίσω από δύο ρουμάνικες ομάδες και πάνω από όλες τις ελληνικές.
Στην ομάδα των «Αγίων» συμμετείχαν: Νίκος Λειβαθινός, Ηλίας Γάτος, Βασίλης Δοκουσλής, Αρτέμης Πιτταράς, Παναγιώτης Καρεφίλης, Χρήστος Αρκουμάνης, Σπύρος Κακαβούλης.
Διαιτητές
Το ράγκμπυ λιγκ συνέβαλε στη διοργάνωση, όχι μόνο με μια ομάδα, αλλά και με διαιτητές. Ο Μάθιου Άσχιλλ και ο Τάσος Πανταζίδης, μαζί με τον Ρουμάνο Doru, διαιτήτευσαν το απαιτητικό τουρνουά.


Οι διοργανωτές
Ότι και να γράψει κανείς γι'αυτά τα παιδιά, είναι λίγο. Καταπληκτική φιλοξενία, συνεργατικότητα, αγάπη για το άθλημα και την πόλη, με μία λέξη: Φοβεροί. Τόσο ο Βαγγέλης Φουντούκος και ο Αλέξανδρος Κεσίδης, μαζί με τον Γιώργο Ασλάνογλου και όλα τα άλλα παιδιά, δούλεψαν πάρα πολύ για να βγει το τελικό -υπέροχο- αποτέλεσμα. Αξίζει ένα μεγάλο μπράβο και ένα ευχαριστώ σε όλους τους.


Συμμετοχές
1οι : Dracula Old Boys (Ρουμανία)
2οι : Farul Constanta (Ρουμανία)
3οι : Άγιος Θωμάς Γουδί (Αθήνα)
Ακολούθησαν:
Attika Springbocks (Αθήνα), Rechini Constanta (Ρουμανία), Murfy’s Misfits (Βουλγαρία), Lions (Θεσσαλονίκη), Spartans (Αθήνα), Attika Barbarians (Αθήνα), Sofia Renegates (Βουλγαρία), The Cretan Gunners (Χανιά), Ι. Παπάφης (Θεσσαλονίκη), Ηρακλής (Θεσσαλονίκη) και φυσικά οι οικοδεσπότες του Α.Ο. Καβάλα.

Συμμετείχαν επίσης οι γυναικείες ομάδες του Ηρακλή Θεσσαλονίκης και των Attika Springbocks.
Κυριακή, 10 Ιουλίου 2016

Δήλωση των ιδρυτικών στελεχών του Ελληνικού Ράγκμπυ Λιγκ


Μετά από προσπάθειες πέντε ετών, καταφέραμε επιτέλους την αναγνώριση του αθλήματος του ράγκμπυ λιγκ από την Ελληνική Πολιτεία.
Το Ελληνικό Ράγκμπυ Λιγκ, θα λειτουργεί αυτόνομα στους φιλόξενους κόλπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου ώσπου να αναπτυχθεί και μαζικοποιηθεί περισσότερο και να οδηγηθεί σε ανεξάρτητη Ομοσπονδία.
Η μέχρι τώρα πορεία δεν ήταν εύκολη. Από το 2011 μέχρι σήμερα, προσπαθήσαμε να χτίσουμε γερά θεμέλια ανάπτυξης και να διαδώσουμε το άθλημα, μέσα σε πολύ αντίξοες συνθήκες. Χρειάστηκε να πολεμήσουμε ενάντια σε κακόβουλους, σφετεριστές, συμφεροντολόγους, συκοφάντες και πολέμιους της προσπάθειάς μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Όμως επιβιώσαμε χάρη στη στήριξη δεκάδων στελεχών του αθλήματος που με κόπο, θυσίες, υπερπροσπάθεια, δημιουργικότητα και όρεξη για δουλειά, κατάφεραν να φέρουν το ελληνικό ράγκμπυ λιγκ ως την καταξίωση και τη δικαίωση.
Η σημερινή αναγνώριση του ράγκμπυ λιγκ, με τη στήριξη της Ε.Ο.Μ.Π. η οποία έχει τη γνώση, την εμπειρία και τη θέληση να στηρίξει το άθλημα, θα οδηγήσει το ράγκμπυ λιγκ σε περαιτέρω ανάπτυξη πολύ σύντομα.
Καλούμε όλους όσους ενδιαφέρονται αληθινά για το άθλημα, να συνειδητοποιήσουν τη νέα πραγματικότητα και να ενταχθούν στη νέα δομή ώστε το ράγκμπυ λιγκ να μεγαλουργήσει.

Τάσος Πανταζίδης
(Ιδρυτής Προμηθέα Ρέντη και ΑΕΚ Κοκκινιάς, Πρόεδρος της Επιτροπής για την Ίδρυση Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ, πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ,  εκπαιδευτής προπονητών της RLEF)
Κώστας Τζεβελέκος
(Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ,  Πρόεδρος Προμηθέα Ρέντη)
Ιορδάνης Μπιλικαϊδης
(πρώτος παίκτης, διεθνής, ΓΓ Προμηθέα)
Μάθιου Άσχιλλ
(προπονητής Εθνικής Ομάδας, εκπαιδευτής προπονητών της RLEF)
Κωνσταντίνα Γεωργά

(Πρόεδρος ΑΕΚ Κοκκινιάς, τ. Πρόεδρος της ΕΟΡΛ και μέλος του ΔΣ της ΕΙΕΟΡΛ)

Σάββατο, 9 Ιουλίου 2016

Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα σχετικά με τη νέα κατάσταση στο Ράγκμπυ Λιγκ

Απαντήσεις σε καίρια ερωτήματα

-          Γιατί δεν αναγνωρίστηκε η Ε.Ο.Ρ.Λ. και το άθλημα εντάχθηκε σε άλλη Ομοσπονδία;
-          Ο Αθλητικός Νόμος απαιτεί είκοσι Σωματεία με το άθλημα στη λειτουργία τους. Επιπλέον, σε 1-2 χρόνια θα πρέπει να φαίνεται πως τουλάχιστον δεκαέξι Σωματεία είναι ενεργά στο άθλημα. Η Ε.Ο.Ρ.Λ. έχει τυπικά, περίπου 36 Σωματεία – μέλη. Από αυτά, αν και υπάρχει η δεδηλωμένη πρόθεσή τους να αναπτύξουν το άθλημα, έχουν παίξει ράγκμπυ λιγκ λιγότερα από δεκατέσσερα (και πέντε από τα 14, μόνο μια φορά). Επιπλέον, πολλά από τα Σωματεία, είχαν γραφειοκρατικές ελλείψεις για τη διαδικασία αναγνώρισής τους. Έτσι, είχαμε να διαλέξουμε ανάμεσα στις αλχημείες και στη διαύγεια. Είδαμε όμως πως την πάτησαν 7-8 Ομοσπονδίες στο πρόσφατο παρελθόν, όταν αποκαλύφθηκαν τα γραφειοκρατικά προβλήματά τους και έχασαν την αυτονομία τους. Έτσι ζητήσαμε την ένταξή μας στην (αναγνωρισμένη) Ομοσπονδία του Μοντέρνου Πεντάθλου.

-          Θα υπάρχει αυτονομία του Ράγκμπυ Λιγκ;
-          Ξεκάθαρα ναι! Στους κόλπους της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μοντέρνου Πεντάθλου, μέλους της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, το άθλημα θα έχει χρόνο να αναπτυχθεί και να πατήσει γερά στα πόδια του. Το ράγκμπυ λιγκ διοικείται από «Τεχνική Επιτροπή»  στελεχωμένη από μέλη των Σωματείων του αθλήματος, η οποία θα έχει τον απόλυτο έλεγχο, τόσο της εγχώριας οργάνωσης, όσο και της διεθνούς εκπροσώπησης. Πρόεδρος είναι μέλος του Δ.Σ. της Ε.Ο.Μ.Π. αλλά την πλειοψηφία και τη διεθνή εκπροσώπηση, έχουν τα στελέχη του ράγκμπυ λιγκ.

-          Θα υπάρξει στο μέλλον αυτόνομη Ομοσπονδία Ράγκμπυ Λιγκ;
-          Σύμφωνα με το Νόμο και σε συνεργασία με την Ε.Ο.Μ.Π., μόλις αναγνωριστούν από τη ΓΓΑ είκοσι ενεργά Σωματεία, θα συγκροτήσουν την αυτόνομη Ε.Ο.Ρ.Λ.

-          Η Ε.Ο.Ρ.Λ. ήταν νόμιμη μέχρι τώρα;
-          Η Ε.Ο.Ρ.Λ. ιδρύθηκε το 2013 και αναγνωρίστηκε ως Σωματείο από το Πρωτοδικείο. Έχει καταστατικό, μισθώνει έδρα, κατέχει Α.Φ.Μ., υποβάλει φορολογική δήλωση, έχει τα απαιτούμενα από τον Αστικό Κώδικα μέλη, πραγματοποιεί τις προβλεπόμενες συνελεύσεις, διοικείται από τα προβλεπόμενα όργανα κλπ. Είναι λοιπόν απόλυτα νόμιμο νομικό πρόσωπο. Σύμφωνα με τον αθλητικό Νόμο, δικαιούμαστε να αιτηθούμε Ειδική Αθλητική Αναγνώριση για να αποκτήσουμε σχέση με τη ΓΓΑ. Κάναμε τη σχετική αίτηση το 2014. Τότε μας ξεκαθάρισαν πως προτίθενται να μας εντάξουν στην καταρρέουσα Ε.Ο.Ρ.. Η προσπάθειά μας συνεχίστηκε με βασικό αντίπαλο την απίστευτη γραφειοκρατία. Έχουμε ανταλλάξει σειρά επιστολών με τη ΓΓΑ και το αίτημά μας είναι ακόμα σε εκκρεμότητα. Αυτή η κατάσταση μας οδήγησε στο να αιτηθούμε την ένταξή μας σε άλλη Ομοσπονδία.

-          Είναι νόμιμη η διεξαγωγή αγώνων εκτός Ομοσπονδίας;

-          Όλοι οι πολίτες έχουν δικαίωμα να παίζουν οποιοδήποτε παιχνίδι. Ποδόσφαιρο 5Χ5 σε γηπεδάκια, μπασκετάκι στην αυλή, ρακέτες στην παραλία κλπ. Το να οργανώνουν «πρωταθλήματα» όπου αναδεικνύουν υποτιθέμενους «πρωταθλητές Ελλάδας» και να αυτοαποκαλούνται εκπρόσωποι κάποιου αθλήματος, προφανώς και είναι μη νόμιμο. Επιπλέον, για να διεξαχθεί οποιοσδήποτε κανονικός αγώνας, απαιτείται ένταξη σε κάποια Αναγνωρισμένη Ομοσπονδία και άδεια από την Περιφέρεια. 

Παρασκευή, 8 Ιουλίου 2016

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ ΤΟΥ ΡΑΓΚΜΠΥ ΛΙΓΚ ΕΠΙΣΗΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ


Η Ελλάδα, αποτελεί πλέον μια από τις λίγες χώρες στον κόσμο όπου το ράγκμπυ λιγκ αναγνωρίζεται από το κράτος σαν ξεχωριστό άθλημα.
Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όσους συνέβαλαν στην επιτυχία αυτή.
Μικρό χρονολόγιο:
Το 2011 ξεκίνησε η δραστηριότητα του Προμηθέα Ρέντη.
Το 2012 διεξήχθη ο πρώτος αγώνας ράγκμπυ λιγκ μεταξύ σωματείων στη Νίκαια.
Το 2012 ιδρύεται η "Επιτροπή για την ίδρυση Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ".
Το 2013 ιδρύεται η "Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ Λιγκ"με τη στήριξη 26 αθλητικών Σωματείων και αναγνωρίζεται από το Πρωτοδικείο.
Το 2014, η ΕΟΡΛ αιτείται από τη ΓΓΑ Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.
Το 2016 με πρωτοβουλία του ΔΣ της ΕΟΡΛ, εντάσσεται το Ράγκμπυ Λιγκ στην Ελληνική Ομοσπονδία Μοντέρνου Πεντάθλου και λαμβάνει έτσι αναγνώριση από την Πολιτεία.

Κυριακή, 12 Ιουνίου 2016

ALL STAR GAME ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ RUGBY LEAGUE

Αναδημοσίευση από το www.rugbyleague.gr

Το πρώτο All Star Game του ελληνικού Rugby League, διεξήχθη στη Νίκαια ενθουσιάζοντας όλους όσους έπαιξαν και όσους το παρακολούθησαν.
Ο νέος θεσμός, που αντικατέστησε την «Αττική Μάχη» όπου έπαιζαν οι μεικτές Αθήνας – Πειραιά, ενέπλεξε αθλητές από σχεδόν όλες τις ομάδες του ελληνικού ράγκμπυ λιγκ, όπου ο καθένας φορούσε τη φανέλα της ομάδας του τιμώντας έτσι τον Σύλλογό του και δίνοντας περισσότερο χρώμα στον αγώνα.
Παίκτες του Πυρρίχιου, του Αγ.Θωμά, της ΑΕΚ Κοκκινιάς, του Προμηθέα, της Καβάλας και του Χαλκηδονικού, έπαιξαν με πάθος μπροστά σε 200 θεατές και δημιούργησαν μια νέα παράδοση στο χώρο μας.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο ιδρυτής της ΕΟΡΛ, οι Πρόεδροι και μέλη Δ.Σ. του Πυρρίχιου, της ΑΕΚΚ, του Προμηθέα και του Χαλκηδονικού, ενώ μηνύματα συμπαράστασης και ευχές έστειλαν στελέχη των Δ.Σ. του Πήγασου Ν.Κόσμου, της Αναγέννησης Πετραλώνων, του Φίλιππου Βέροιας, του Ε.Σ.Δ.Τ., του Α.Ο.Α.Δ., του Πρωταθλητή και άλλων συλλόγων.
Τα αστέρια που αγωνίστηκαν ήταν:
Ασλάνογλου Γεώργιος, Βλασταρίδης Ελευθέριος, Γαλανόπουλος Γρηγόριος, Γούπας Γεώργιος, Ζουγιανος Νικόλαος, Κυριακόπουλος Παναγιώτης, Μεγρέμης Ευστάθιος, Παπανικόλας Νικόλαος, Τσιάβος Κώστας, Φουντούκος Ευάγγελος, Ελμαζίδης Γιώργος, Καρτερόπουλος Στέλιος, Παγάνογλου Γιάννης, Νερούτσος Δημήτρης, Μπάρτοκ Κρίστιαν, Όμερι Νίκο, Ρούσσος Κώστας, Γάτος Ηλίας, Ζιάκας Γιώργος, Λειβαθινός Νίκος, Αρκουμάνης Χρήστος, Δοκουσλής Βασίλης, Αντώνης ΚαφάζηςΜερεμέτης Μανώλης, Πάρης Σταματιάδης, Ανδρέας Ψαράκης, Μιχαήλ Αγγελής, Κυριάκος Σπετσιώτης.
Διαιτητής ήταν ο Μάθιου Άσχιλλ με βοηθό τον Θοδωρή Μπάσιο και προπονητές των δύο ομάδων ήταν ο Χρήστος Μουζακίτης και ο Γιάννης Ζάχος.Δευτέρα, 16 Μαΐου 2016

Α.Ο. Καβάλας - Αγ. Θωμάς: 10-52

Αναδημοσίευση από www.rugbyleague.gr


Ακόμα μια εξόρμηση στην επαρχία για τον Άγιο Θωμά Γουδίου.
Οι «άγιοι» φιλοξενήθηκαν από την ομάδα ράγκμπυ του Α.Ο. Καβάλας μέσα σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, φιλική, συνεργατική και πάνω από όλα, αθλητική.
Ήταν ο πρώτος αγώνας ράγκμπυ λιγκ στην ιστορία της περιοχής, κάτι που ενθουσίασε τους πάντες.
Από την ομάδα του Γουδίου, ξεχώρισε ο  Βασίλης Δοκουσλής, πετυχαίνοντας τρία αγγίγματα. Τρία αγγίγματα πέτυχε και ο Γάτος, πετυχαίνοντας και τις μετατροπές. Ο Καλόγρης πέτυχε 6 πόντους με άγγιγμα και μετατροπή. Ο  Μαντζάνας στο πρώτο παιχνίδι του κατάφερε να σκοράρει, όπως και ο  Αρκουμάνης που σκόραρε στη δεύτερη συμμετοχή του. Ο αρχηγός της ομάδας Κωνσταντίνος Ρούσσος πρόσθεσε άλλους 4 πόντους από πετυχημένες μετατροπές.
Η ομάδα της Καβάλας πρόσφερε άψογη οργάνωση και φιλοξενία και παρουσίασε ένα αξιόμαχο σύνολο παρά τις σημαντικές ελλείψεις λόγω τραυματισμών. Για τους Καβαλιώτες ήταν η δεύτερη φορά που έπαιξαν Λιγκ, καθώς είχαν συμμετάσχει και στο τουρνουά 9’ς του Καυτατζογλείου.
Για τον ΑΟΚ σκόραραν με άγγιγμα οι Ασλάνογλου και Τουνουσίδης ενώ ο Λαμπής είχε μία επιτυχημένη μετατροπή.
Αγ. Θωμάς Γουδίου: (Ρούσσος Κώστας) Δοκουσλής, Γάτος, Καλόγρης, Ματζάνας, Αρκουμάνης, Ρούσσος (c), Πόουπ, Καρεφίλης, Λειβαθινός, Πιτταράς, Καφάζης.

Α.Ο. Καβάλας: (Κεσίδης Αλέξανδρος) Ασλάνογλου Γεώργιος, Γαλανόπουλος Γρηγόριος, Γούπας Γεώργιος, Ζουγιανος Νικόλαος, Κεσκίνης Νικόλας, Λαμπής Σωτήριος(c), Παπαβαρύτης Ζαφείρης, Τουνουσιδης Γεωργιος, Τσιάβος Κώστας, Τρίπος Γιάννης, Χοτζάρας Θωμάς.

Τρίτη, 10 Μαΐου 2016

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ε.Ο.Ρ.Λ.

Αναδημοσίευση από www.rugbyleague.gr


Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση των μελών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ράγκμπυ Λιγκ το Σάββατο 7 Μαΐου 2016. 
Η Γενική Συνέλευση ασχολήθηκε με τα τρέχοντα ζητήματα της Ομοσπονδίας, ενέκρινε τον οικονομικό απολογισμό, όρισε Επιτροπές, επικύρωσε ενέργειες και Καταστατικά Κείμενα, έκανε προγραμματισμό διοικητικό και οικονομικό και επικύρωσε αποφάσεις οργανωτικού και πειθαρχικού χαρακτήρα. 
Το κλίμα ήταν άριστο και συνεργατικό και αυτό ενισχύθηκε από μηνύματα συμπαράστασης και από τα μέλη που δεν μπόρεσαν να παραβρεθούν αλλά στηρίζουν την όλη προσπάθεια και λειτουργία.
Η επόμενη Συνέλευση θα αφορά τις αρχαιρεσίες της Ομοσπονδίας καθώς σύμφωνα με το Νόμο, οι αρχαιρεσίες των Ομοσπονδιών λαμβάνουν χώρα μετά το πέρας των Ολυμπιακών Αγώνων.
Η Γραμματεία της ΕΟΡΛ θα ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες σύντομα.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ / DEVELOPMENT

Η ΕΟΡΛ  συνεχίζει την ανάπτυξη στις νεαρές ηλικίες.

Αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα www.rugbyleague.gr

Μετά τις Πασχαλινές διακοπές, ξεκινάμε και πάλι δυναμικά. Η ΕΟΡΛ αναπτύσσει το άθλημα στις νεαρές ηλικίες. Σχεδόν κάθε ημέρα, σε συνεργασία με τοπικούς συλλόγους και επαγγελματίες γυμναστές, τα παιδιά γνωρίζουν το σπουδαίο άθλημα του ράγκμπυ λίγκ.
May 10, 2016.
​After the Easter vacations we restart dynamically. ​HFRL develops the sport in youth ages. Almost every day in cooperation with local clubs and professional coaches, kids get to know the great sport of rugby league.


Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Μια σπουδαία στιγμή στην ιστορία του ποδοσφαιρικού fair play, που θυμίζει rugby.

Του Τάσου Πανταζίδη

Στις 18 Απριλίου του 1973, ο ΠΑΟΚ αντιμετώπιζε τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα. Σε εκείνο το ποδοσφαιρικό ματς, ο φωτογράφος Μιχάλης Παππούς απαθανάτισε μια σκηνή που έμελλε να μείνει στην ιστορία.
Ο διάσημος ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ Γιώργος Κούδας, περιγράφει τη σκηνή: « Έκανα μια αστραπιαία αλλαγή κατεύθυνσης με μεγάλη ταχύτητα και με την μπάλα στα πόδια, κατευθυνόμενος προς την εστία του ΠΑΟ. Ο Καψής δεν είχε άλλη επιλογή, αφού η φάση ήταν σίγουρο γκολ, από το να με ανατρέψει. Το έκανε, αλλά σημασία έχει το πώς. Προτίμησε να με πιάσει με τα χέρια, παρά να με χτυπήσει από πίσω και να με τραυματίσει πιθανότατα. Για μένα ήταν ένα παλικαρίσιο φάουλ, που φαινομενικά εκθέτει τον αμυντικό, αφού στη φωτογραφία φαίνεται ο Κούδας να καλπάζει και ο Καψής να προσπαθεί κάνοντας βουτιά να τον πιάσει. Κατά βάθος, όμως, η φάση αυτή είναι ένας ύμνος του φερ πλέι».
Ο Καψής είχε δηλώσει παλιότερα ότι «τον Κούδα τον σέβεσαι για το θέαμα που προσφέρει, δεν τον ρίχνεις στο χορτάρι. Δεν θα μπορούσα ποτέ να γίνω αιτία τραυματισμού του Γιώργου».

Η φωτογραφία έγινε αφίσα, εξώφυλλο βιβλίων, μπήκε σε πάμπολλες εφημερίδες και περιοδικά της εποχής και βέβαια σε όλα τα λευκώματα και αφιερώματα για τον ΠΑΟΚ και τον Κούδα.
Ο Γιώργος Κούδας και ο Άνθιμος Καψής, έμειναν στην ποδοσφαιρική ιστορία, όχι μόνο για την ποιότητά τους ως ποδοσφαιριστές, αλλά και για την ποιότητά τους ως φορείς του αθλητικού πνεύματος. Δικαίως, καθώς το πιο πάνω περιστατικό δεν ήταν το μόνο που τους έκανε να ξεχωρίζουν.
Οι δύο αυτές «σημαίες» των ομάδων τους, υπήρξαν άτυποι πρεσβευτές του «ευ αγωνίζεσθε» σε ένα άθλημα που πολλές φορές πλήγωσε το αθλητικό πνεύμα.


Θα πει κάποιος: «τι σχέση έχει μια ποδοσφαιρική ιστορία με το rugby (league  ή union)»;
Η απάντηση είναι απλή για όσους παρατήρησαν τη φωτογραφία.
Αυτό που στο ποδόσφαιρο είναι κανόνας (η ανατροπή δηλαδή με τρικλοποδιά και πολλές φορές άσχημο τραυματισμό) στο rugby δεν υπάρχει καν στη σκέψη των αμυνόμενων.
Αντίθετα, η κίνηση που στο ποδόσφαιρο θεωρήθηκε fair play, είναι ο κανόνας του αμυνόμενου στο rugby.
Με λίγα λόγια, fair play και rugby είναι έννοιες αλληλένδετες και ευχαριστούμε όσα και όσους μας το θυμίζουν.

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΝΩΝΕΙ

Άρθρο του Τάσου Πανταζίδη

Συνηθίζουμε να αποκαλούμε «αθλητισμό» τα ομαδικά και ατομικά παιχνίδια που συνδυάζονται με σωματική άσκηση.
Λάθος μεγάλο.
Ο Αθλητισμός ως αξία, είναι στοιχείο που προάγει τον άνθρωπο, το μυαλό και την ψυχή του, την κοινωνική συνεργασία και αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό.
Όταν ο «αθλητισμός δεν προάγει τα πιο πάνω, απλά δεν είναι Αθλητισμός.
Η ιστορία της ανθρωπότητας έχει να επιδείξει πολλές περιπτώσεις που ο «αθλητισμός» χρησιμοποιήθηκε για να διχάσει.
Το 1969, αφού το Ελ Σαλβαδόρ απέκλεισε την Ονδούρα σε αγώνα πρόκρισης στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, ξέσπασε πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών. Ο πόλεμος διήρκησε μόλις εκατό ώρες. Στοίχισε όμως τη ζωή σε 6.000 ανθρώπους και οδήγησε σε εκτοπισμό 100.000 πολίτες των δύο χωρών.
Στη Ναζιστική Γερμανία, από το 1934 ως και την έναρξη του Β’ Π.Π., ο «αθλητισμός» χρησιμοποιήθηκε για να επιδείξει την «ανωτερότητα της Άριας φυλής» έναντι των άλλων. Ακόμα και Ολυμπιακοί αγώνες του Βερολίνου, χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό (αλλά ευτυχώς απέτυχαν σε αυτό το πεδίο).
Σε άλλες περιπτώσεις, αθλήματα απαγορεύτηκαν από απολυταρχικά καθεστώτα και μοναρχίες με διάφορες αφορμές, για να πλήξουν όσους τα ασκούσαν.
Από την άλλη πλευρά όμως, ο Αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές για να αποδείξει το μεγαλείο του ανθρώπινου πολιτισμού και να υμνήσει τις μεγάλες και πανανθρώπινες αξίες.
Στην Ιλιάδα βλέπουμε να διεξάγονται αθλητικοί αγώνες για να τιμηθούν ήρωες που σκοτώθηκαν και οι στιγμές αυτές δεν γίνονταν αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους εχθρούς.
Ακόμα και στη σύγχρονη εποχή όμως, ο Αθλητισμός χρησιμοποιήθηκε για να προάγει  τις υψηλές αξίες και ιδανικά.
Τον Φλεβάρη του 1989 στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νοτίου Αφρικής, στην προσπάθεια μετάβασης στη νέα πραγματικότητα συνύπαρξης και ισότητας λευκών – μαύρων, διεξήχθη ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα σε δυο ομάδες που τις αποτελούσαν διάσημοι λευκοί και μαύροι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές ώστε να δώσει μια ευκαιρία να αρθούν έχθρες και προκαταλήψεις. Στην ίδια χώρα το 1995, ο υπέροχος άνθρωπος και κορυφαίος ανθρωπιστής, Πρόεδρος Νέλσων Μαντέλα, χρησιμοποίησε το ράγκμπυ για να ενώσει το Λαό της χώρας του και να δημιουργήσει το νοτιοαφρικάνικο έθνος.
Το Λακρός, ένα παραδοσιακό ομαδικό παιχνίδι των ινδιάνων της βορειοανατολικής Αμερικής, έγινε στα τέλη του 19ου αιώνα διεθνές άθλημα. To 2010, οι Ινδιάνοι Ιρόκι (δημιουργοί του αθλήματος) σκόπευαν να μεταβούν στο Ηνωμένο Βασίλειο  για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι Ιρόκι, δεν ήταν κάτοχοι διαβατηρίων των ΗΠΑ ή του Καναδά. Είχαν διαβατήρια της Κοινότητάς τους. Οι ΗΠΑ όμως, προκειμένου να μην εμποδίσουν τη συμμετοχή στους αγώνες, δέχθηκαν τη χρήση των διαβατηρίων αυτών. Αυτή ήταν μια μεγάλη νίκη του αθλητισμού επί της γραφειοκρατίας και επί της διπλωματίας.
Το ραγκμπυ λιγκ επίσης, ένωσε τους εργάτες της Αγγλίας (και όχι μόνο) και τους έδωσε τη χαρά της ανάδειξης και της καταξίωσης ενώ έγινε παράλληλα το εργαλείο της ενσωμάτωσης των μεταναστών αλλά και της αλληλοεκτίμησης ιθαγενών, αποίκων και μεταναστών στην Αυστραλία.
Ο Αθλητισμός υπήρξε επίσης βασικό συστατικό της γυναικείας χειραφέτησης από τις αρχές του 20ου αιώνα στις ανεπτυγμένες χώρες, μέχρι και σήμερα στις πιο συντηρητικές ή φανταμενταλιστικές κοινωνίες.
Αυτός είναι ο Αθλητισμός. Με αξίες, αρχές, ιδανικά, πρότυπα, κανόνες.
Όποιος δεν τα βλέπει, όποιος δεν τα αναγνωρίζει, όποιος δεν τα υπηρετεί, απλά κάνει σπορ.
Οι διασπάσεις, οι ύβρεις, η εχθρότητα, είναι πρώτα απάνθρωπη και ακολούθως αντιαθλητική συμπεριφορά.
Το να μην απαντάς σε αυτές τις συμπεριφορές, είναι πολιτισμός γιατί είναι αθλητισμός.
Δεν είναι αδυναμία ή ανικανότητα. Είναι ανωτερότητα.
Ο καθένας δίνει από αυτά που έχει στο δισάκι του. Άλλος κουβαλάει μαζί του τη μιζέρια, το μίσος, το ψέμα, την εχθρότητα, τη διχόνοια και με αυτά ανεβαίνει το Γολγοθά του (γιατί Γολγοθάς είναι μια τέτοια πορεία).
Άλλος κουβαλάει στο δισάκι του την αλληλεγγύη, την προσφορά, την άμιλλα, τον σεβασμό, τις αξίες, την πίστη, τη δημιουργία και την προσήλωση στους συμφωνημένους κανόνες. Αυτός έχει να δώσει, γιατί τα στοιχεία αυτά είναι από την κατηγορία εκείνων των αγαθών που όταν τα μοιράζεις αυξάνονται αντί να μειώνονται.
Ας ακολουθήσουμε λοιπόν όλοι, αυτό το παράδειγμα.


ΥΓ: Η μέχρι τώρα δουλειά μας για την εδραίωση του ράγκμπυ λιγκ στη χώρα μας, είναι δεμένη με τις πιο πάνω αξίες και πολεμά τις πιο πάνω αρρώστιες.  Είμαι υπερήφανος για το ότι συμμετέχω στην προσπάθεια που κάνουν τα μέλη και τα στελέχη της ΕΟΡΛ για ανάπτυξη, κόντρα σε αντιξοότητες και ανηθικότητα. 

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΦΗΒΙΚΟΥ ΡΑΓΚΜΠΥ ΛΙΓΚ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ράγκμπυ Λιγκ, συνεχίζει το πρόγραμμα ανάπτυξης στις ηλικίες των εφήβων (ηλικίες μαθητών Γυμνασίου).
Καθημερινά 30-70 παιδιά γνωρίζουν το άθλημα από προπονητές και στελέχη. Η ανταπόκριση είναι ενθουσιώδης και προκαλεί για ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και επέκταση.
Στις φωτογραφίες από την προπόνηση της 13ης Απριλίου, περισσότερα από 60 παιδιά παίζουν με ενθουσιασμό το ωραιότερο άθλημα του κόσμου.Ο Πρόεδρος της ΕΟΡΛ Κώστας Τζεβελέκος με παιδιά του προγράμματος.